• Română
 • Polski

KARTA POLAKA

Dokument ten jest honorowym potwierdzeniem związku z Polską, jej tradycja i kulturą – potwierdza przynależność do Narodu Polskiego.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272, 1669, z 2019 r. poz.1095

KARTA POLAKA może zostać przyznana osobie:

 • nieposiadającej w dniu złożenia wniosku o jej wydanie oraz w dniu jej przyznania obywatelstwa polskiego lub
 • nieposiadającej zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
 • posiadającej status bezpaństwowca, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego oraz:
 1. wykaże swój związek z polskością poprzez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;
 2. w obecności Konsula RP złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;
 3. wykaże, że jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej;
 4. ewentualnie przedstawi zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej lub polonijnej, potwierdzające aktywne zaangażowanie wnioskodawcy w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowejprzez okres co najmniej 3 ostatnich lat;
 5. złoży oświadczenie, że ona lub jej wstępni nie repatriowali się lub nie zostali repatriowani
  z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944-1957
  przez Polskę z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, do jednego z państw będących stroną tych umów.

KARTA POLAKA może zostać przyznana również osobie, której polskie pochodzenie zostało stwierdzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609, 1669: pod warunkiem wykazania się znajomością języka polskiego w stopniu przynajmniej podstawowym.

KARTA POLAKA może być przyznana wyłącznie osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioskodawca – pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań – zobowiązany jest złożyć deklarację, że nie posiada obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioskodawca o wydanie KARTY POLAKA lub przedłużenie ważności KARTY POLAKA nie ponosi żadnych opłat z tym związanych, w tym opłat konsularnych.

UWAGA!

KARTA POLAKA nie oznacza nabycia obywatelstwa polskiego, ani nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy lub osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ROZMOWA Z KONSULEM

Rejestracja na spotkanie z konsulem w celu złożenia wniosku o przyznanie Karty Polaka możliwa jest telefonicznie (0040 21 – 30 82 246), pocztą elektroniczną na adres bukareszt.wk@msz.gov.pl lub poprzez Związek Polaków w Rumunii.

PRZYZNAWANIE KARTY POLAKA

W trakcie spotkania z konsulem należy przedłożyć:

 • czytelnie wypełniony wniosek o przyznanie KARTY POLAKA;
 • wyraźną fotografięo wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów
  z ciemnymi szkłami;
 • oryginały i kopie poniższych dokumentów:
 1. dokument tożsamości ze zdjęciem;
 2. paszport (jeżeli posiada);
 3. dokumenty potwierdzające polską narodowość osób określonych w 2.1 pkt. 3 Ustawy o Karcie Polaka, na których wnioskodawca powołuje się we wniosku o przyznanie KARTY POLAKA lub zaświadczenie uprawnionej organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie wnioskodawcy o KARTY POLAKA w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat;
 4. ewentualne dokumenty potwierdzające pokrewieństwo wnioskodawcy i osoby, na której polską narodowość wnioskodawca się powoduje;
 5. ewentualne dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego jako obcego, wydane na podstawie przepisów Ustawy o języku polskim lub świadectwo ukończenia szkoły albo studiów
  w Rzeczypospolitej Polskiej, albo świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim (jeżeli posiada).

Znajomość języka polskiego osób, które nie mogą przedłożyć dokumentów wymienionych w pkt. 5, ocenia konsul. Rozmowa z konsulem, prowadzona w języku polskim, dotyczy m.in. tradycji
i zwyczajów polskich.

KARTA POLAKA jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania. Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty ważności KARTY POLAKA jej posiadacz złoży wniosek o przedłużenie jej ważności – ważność KARTY POLAKA jest przedłużana na okres kolejnych 10 lat.

KARTA POLAKA przyznana osobie, która ukończyła 65 lat, jest ważna na czas nieoznaczony.

PRZYZNAWANIE KARTY POLAKA DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Osobom małoletnim KARTA POLAKA może zostać przyznana na wniosek rodziców jeżeli:

 • oboje posiadają KARTA POLAKA;
 • jeden z rodziców posiada KARTĘ POLAKA za zgodą drugiego z rodziców – chyba że drugi z rodziców jest pozbawiony władzy rodzicielskiej.

UWAGA! Przyznanie KARTY POLAKA małoletniemu, który ukończył 16 lat może nastąpić jedynie za jego zgodą.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

 1. czytelnie wypełniony wniosek o przyznanie KARTY POLAKA;
 2. wyraźną fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów
  z ciemnymi szkłami;
 3. oryginał i kopia KARTA POLAKA rodzica/rodziców;
 4. świadectwo urodzenia małoletniego wraz z kopią;
 5. dokumenty tożsamości rodziców wraz z kopiami;
 6. paszport małoletniego wraz z kopią (jeżeli posiada).

Wniosek o przyznanie KARTY POLAKA małoletniego powinien zostać podpisany przez rodziców małoletniego w obecności konsula.

Karta Polaka wydana małoletniemu jest ważna 10 lat, nie dłużej jednak niż rok po osiągnięciu pełnoletności. Jeżeli nie później niż na 3 miesiące przed upływem ważności KARTY POLAKA posiadacz złoży wniosek o przedłużenie jej ważności, ważność KP jest przedłużana na okres 10 lat. Oznacza to, że po ukończeniu 18 roku życia posiadacz KARTY POLAKA powinien złożyć wniosek o przedłużenie ważności KARTY POLAKA w ciągu kolejnych 9 miesięcy.

DUPLIKAT KARTY POLAKA

W przypadku zgubienia/zniszczenia KARTY POLAKA, na wniosek posiadacza, wydawany jest duplikat KARTY POLAKA. Wniosek o duplikat KARTY POLAKA składa się w urzędzie, który wydał KARTĘ.

WYDAWANIE KARTY POLAKA PO ZMIANIE DANYCH OSOBOWYCH POSIADACZA

Jeżeli w okresie ważności KARTY POLAKA nastąpiła zmiana danych osobowych posiadacza, na jego wniosek, wydawana jest nowa KARTA POLAKA. Na potwierdzenie zmiany danych należy przedłożyć:

 1. odpowiednie dokumenty stanu cywilnego;
 2. dokument tożsamości uwzględniający zmianę danych.

ODWOŁANIA I ZAŻALENIA

Od decyzji konsula stronie służy odwołanie do Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem konsula, który wydał decyzję, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Na postanowienie konsula stronie służy zażalenie do Ministra Spraw Zagranicznych. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem konsula, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

UPRAWNIENIA POSIADACZA KARTY POLAKA

Posiadacz KARTY POLAKA ma prawo do:

 1. zwolnienia z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej;
 2. zwolnienia z opłaty konsularnej za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego;
 3. zwolnienia z opłaty za rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia na pobyt stały;
 4. świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce w przypadku złożenia wniosku o pobyt stały w Polsce;

Posiadacz KARTY POLAKA, który złoży w urzędzie wojewódzkim wniosek o zezwolenie na stały pobyt, może jednocześnie ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego dla siebie i osiedlającej się z nim rodziny na okres do 9 miesięcy wg poniższego schematu:

1-3 miesiąc 4-9 miesiąc
% minimalnego wynagrodzenia % minimalnego wynagrodzenia
Wnioskodawca i małżonek 50% 30%
Dziecko 25% 15%

 

 1. pierwszeństwa przy ubieganiu się o pomoc finansową przeznaczoną na wspieranie Polaków
  za granicą;
 2. pomocy konsula, w ramach jego kompetencji, z zastosowaniem i poszanowaniem zwyczajów i prawa międzynarodowego, w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa;
 3. zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę oraz podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach co obywatele polscy;
 4. odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Ustawą
  o systemie oświaty
  ;
 5. korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, chyba że umowa międzynarodowa przewiduje zasady bardziej korzystne;
 6. ulgi 37% przy przejazdach w Polsce w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych,
  na podstawie biletów jednorazowych;
 7. bezpłatnego wstępu do następujących muzeów państwowych w Polsce (wg wykazu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego):

W wniosek o Kartę Polaka 1 (PDF)