• Română
  • Polski

15-lecie Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku

0

Daleki od nas zdawać by się mogło Bierdiańsk jest nam niez-wykle bliski przede wszystkim dzięki osobie jego prezesa Lecha Aleksego Suchomłynowa, którgo mieliśmy okazję gościć na Buko-winie. Wielokrotnie już zamie-szczaliśmy w „Polonusie”
mate-riały dotyczące Polskiego Kultu-ralno-Oświatowego Towarzys-twia „Odrodzenie”, działającego w Bierdiańsku prężnie i bardzo aktywnie. Tym razem piszemy o ob-chodach 15-lecia tej organizacji polonijnej. Uroczystości, które odbyły się w dniach 19-21 września, były zróżnicowane tematycznie i bogate w imprezy towarzyszące.
Obchody otworzył dzień aka-demicki. Jednym z najważniejszych jego wydarzeń było nadanie tytułu doktora Honoris Causa J. M. Rektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr. hab. Stanisławowi Uliaszowi ze względu na ogromny dorobek naukowy poświęcony pograniczu polsko-ukraińskiemu i wkład w naukę na świecie. Opublikował on ponad 100 pozycji, między innymi prace: „Literatura Kresów Wschodnich w literaturze polskiej okresu międzywojennego” oraz „O literaturze Kresów i pogranicza kultur”. Po ceremonii odbyła się prezentacja Centrum Języka Polskiego i Kul-tury Polskiej Polsko-Ukraińskiego Wydziału Socjo-ligiczno-Politologicznego Uniwersytetu w Bierdiańsku i panel naukowy pt. „Fenomen pogranicz kulturowych: tendencje współczesne”, w którym uczestniczyli zap-roszeni z Polski goście z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie, Fundacji Slawistycznej, Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Zielo-nogórskiego. Wygłoszono 13 referatów oraz zapre-zentowano książkę o Polakach w Berdiańsku „Wspólnota polska Berdiańska. Wyzwania współczesności” autor-stwa Andrzeja Bonusiaka i Lecha Aleksego Suchomły-nowa, poświęconą historii i dniu dzisiejszemu Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”. Autorzy próbowali w opracowaniu odpowiedzieć na pytanie, jak doszło do tego, że ponad 1000 km na wschód od granic Polski pojawiła się świadoma swoich celów grupa osób polskiego pochodzenia, czynnie uczestni-cząca w życiu swojego miasta, regionu, będąca jedno-cześnie ważnym elementem składowym całego środo-wiska polonijnego na Ukrainie.
Wśród wielu ciekawych imprez odbył się także Dzień Polonijny, w którym uczestniczył Konsul Generalny RP w Charkowie Grzegorz Seroczyński. Jego otwarcie miało miejsce w Domu Polskim, gdzie odbyła się pre-zentacja filmu o Polakach z Berdiańska, zrealizowanego przez studentów uczęszczających na kursy infor-matyczne organizowane przez Towarzystwo „Odro-dzenie”. Goście odwiedzili tego dnia także sierociniec będący pod opieką Domu Polskiego oraz spotkali się z dyrektorem szkoły, w której odbywa się nauka języka polskiego. Nie zabrakło również programu artystycznego: koncertu z utworami Chopina, Wieniawskiego, Stra-wińskiego w szkole muzycznej, występu chóru dzieci polskich oraz popisów solowych. Dzień zakończyły życzenia jubileuszowe, składane na ręce prezesa Towa-rzystwa „Odrodzenie” – Lecha Aleksego Suchomły-nowa. Listy gratulacyjne z tej okazji nadesłali Senat RP, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Fundacja Po-moc Polakom na Wschodzie. Wręczono także tytuły honorowych członków Towarzystwa „Odrodzenie” dr Helenie Krasowskiej i prof. dr. Andrzejowi Bonu-siakowi.
Fenomen pogranicz kultur mogli uczestnicy panelu naukowego nie tylko przedyskutować, ale także wspólnie z członkami Towarzystwa „Odrodzenie” zobaczyć na własne oczy podczas odwiedzin w greckiej wiosce Sare-cie i ukraińskiej Osypenko.
Redakcja „Polonusa” przyłącza się do gratulacji z okazji jubileuszu i życzy Towarzystwu dalszej pięknej polonijnej działalności.
Opracowanie Stanisława Jakimowska
na podstawie materiałów nadesłanych przez
L.A. Suchomłynowa

Share.