• Română
  • Polski

Goście na Bukowinie

0

Polacy, którzy żyją na Bukowinie daleko od kraju swoich przodków z radością przyjmują Rodaków z Pol-ski. Tak właśnie było 9 lipca br., kiedy to odwiedziło nas 47 kombatantów reprezentujących: Związek Sybiraków, Związek Powstańców Warszawskich, Związek Żołnie-rzy AK, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1945-1956, Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia, Stowarzy-szenie Rodzin Osadników Wojskowych. Wraz z nimi w spotkaniu uczestniczył minister Jan Stanisław Ciecha-nowski – zastępca kierownika Urzędu do Spraw Komba-tantów i Osób Represjonowanych.

Z hotelu „Continental” w Suczawie grupie towa-rzyszyła Stanisława Jakimowska. W autokarze opowie-działa o historii migracji Polaków na Bukowinę oraz o orga-nizacji i działalności Związku Polaków w Rumunii. Goście byli bardzo zainteresowani, o czym świadczyły niekoń-czące się pytania. Wszyscy podziwiali piękne buko-wińskie pejzaże, wsie i gospodarstwa mijane po drodze.

Pierwszym przystankiem był Monastyr Voroneţ, fund-acja hospodara Stefana Wielkiego, wybudowany w 1488 r. Goście byli zachwyceni zewnętrzymi fraskami i charakte-rystycznym „błękitem”, który odzwierciedla kolor bez-chmurnego nieba.

Z powodu ograniczonego czasu grupa nie zdążyła odwiedzić Sanktuarium Maryjnego w Kaczyce. Kolej-nym przystankiem był Nowy Sołoniec, gdzie żyje w zwar-tej grupie polska społeczność. Przed kościołem gości przywitał proboszcz ks. Marius Bucevschi oraz dzieci ubrane w góralskie stroje ludowe, które zaśpiewały kilka tradycyjnych piosenek. Goście nie mogli ukryć zdzi-wienia. Minister Jan Stanisław Ciechanowski podzię-kował za ciepłe przyjęcie i wyraził uznanie dla faktu, że mimo odległości od kraju, z którego wyruszyli ich przodkowie i dziesiątek lat, które upłynęły, język i tradycje zostały zachowane i przekazane z pokolenia na poko-lenie. W kościele p.w. Zesłania Ducha Świętego wybu-dowanego w 1938 r. ks. proboszcz powiedział kilka słów do gości, a natępnie zaprosił ich do wspaniałego ogrodu koło Domu Parafialnego, gdzie był czas na pamiątkowe zdjęcia oraz wypicie kawy i herbaty.

O godzinie 17.30 w Domu Polskim w Suczawie miało miejsce spotkanie gości z prezesem Związku Polaków w Rumunii Gerwazym Longherem, wice-prezesem Kazimirem Longherem i Polakami żyjącymi w Suczawie. W imieniu gospodarzy gości powitała Stanisława Jakimowska – prezes Stowarzyszenia Pola-ków w Suczawie. Prezes Związku, Gerwazy Longher opowiedział natomiast przybyłym o prawodawstwie dotyczącym mniejszości narodowych żyjących w Rumunii.
Kolejnym i bardzo wzruszającym momentem było uhonorowanie medalem PRO MEMORIA Gerwazego Longhera i Stanisławy Jakimowskiej przez ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego oraz wręczenie dyplomów przez Waldemara Kruszyńskiego – prezesa Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Wyróżnieni podziękowali za

Oaspeti in Bucovina

Niewątpliwie wizyta i spokanie z ludźmi, którzy przeżyli wojnę, deportacje, obozy i więzienia pozostanie na długo w pamięci. Obecność takich gości na Bukowinie dowodzi, że Polska nie zapomina o swoich Synach, niezależnie od tego, gdzie teraz mieszkają.
Tłumaczenie I. Olszewska

Share.