• Română
 • Polski

Informacje ogólne na temat ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce ze stypendium Rządu RP w roku akademickim 2017/2018

0

Uprawnieni do ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce ze stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej są kandydaci spełniający następujące kryteria:

 1. Mają udokumentowane polskie pochodzenie (polska narodowość)
 2. Nie posiadają obywatelstwa polskiego, pozwolenia na osiedlenie się w Polsce oraz nie są wymienieni w pozostałych punktach ust. 2 artykułu 43 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
 3. Mają ukończony 17 rok życia przed rozpoczęciem kształcenia w Polsce, tj. przed 1 października danego roku akademickiego, w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się osoby, które nie ukończą 17 lat
 4. Legitymują się świadectwem ukończenia szkoły średniej (dojrzałości) uprawniającym do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania – dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę nie dawniej niż trzy lata wcześniej
 5. Posiadają świadectwo z ostatniej klasy /semestru w szkole średniej – dla osób, które w momencie ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce nie ukończyły jeszcze szkoły
 6. Na świadectwie maturalnym lub ostatnim świadectwie (z ostatniej klasy szkoły średniej) otrzymały z przedmiotów kierunkowych ocenę co najmniej dobrą
 7. Były lub są uczniami szkół średnich z polskim językiem nauczania
 8. Przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku

Osoby polskiego pochodzenia mogą ubiegać się o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kształcenie w języku polskim na następujących poziomach kształcenia:

 1. Studia pierwszego stopnia (zawodowe)
 2. Jednolite studia magisterskie
 3. Studia drugiego stopnia dla najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia ukończonych w kraju zamieszkania
 4. Tzw. studia częściowe, czyli odbycie części studiów wyższych w Polsce przez jeden lub dwa semestry (dla studentów przede wszystkim filologii polskiej studiujących w uczelniach zagranicznych)
 5. Studia trzeciego stopnia (doktoranckie)
 6. Kształcenie podyplomowe

Warunkiem niezbędnym do przyjęcia i rozpatrywania aplikacji na wszystkie poziomy kształcenia w Polsce jest posiadanie przez kandydata polskiego pochodzenia.

Stypendium przyznawane jest na poszczególne lata studiów nie dłużej niż na okres trwania danego poziomu kształcenia.

Uprawnione osoby zgłaszają swoje kandydatury w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Bukareszcie wraz z następującymi dokumentami:

 1. Kwestionaruiusz kandydata na kształcenie w Polsce w roku akademickim 2017/2018 w dwóch egzemplarzach (specjalny formularz)
 2. Zgoda rodziców lub prawnych opiekunów – dotycząca osób niepełnoletnich (na specjalnym druku)
 3. Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z zasadami, trybem i zakresem rekrutacji (na specjalnym druku)
 4. Dwa zdjęcia
 5. Kopie świadectwa maturalnego i wykazu ocen (oryginały muszą być poświadczone Apostille)
 6. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na obranym kierunku
 7. Opinia organizacji polonijnej, parafii, wychowawcy klasy itp.
 8. Dokument poświadczający polskie pochodzenie
 9. Próbki prac lub kasety z nagraniami – w przypadku kandydatów na studia artystyczne (do uczelni w Polsce muszą być dostarczone do końca maja)

Termin składania dokumentów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Bukareszcie upływa z dniem 31 marca 2017 r.

 

Kwestionariusz można uzyskać za pośrednictwem Związku Polaków w Rumunii, który udzieli także kandydatowi informacji szczegółowych na temat zasad, trybu i zakresu rekrutacji osób polskiego pochodzenia na kształcenie w Polsce ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz pomocy związanej ze zgłoszeniem kandydatury w Wydziale Konsularnym w Bukareszcie.

Share.