• Română
  • Polski

Nowa szkoła w Pojanie Mikuli

0

Nowa szkoła w Pojanie Mikuli

W 2002 r. Związek Polaków w Rumunii zainicjował projekt pomocowo-edukacyjny „Dzieci Bukowiny”, mają-cy na celu poprawę jakości procesu dydaktycznego w 12 szkołach w woj. Suczawa, w których uczą się dzieci pol-skiego pochodzenia. Projekt reazlizowany jest we współ-pracy z Ambasadą RP w Bukareszcie i Wojewódzkim Kuratorium Szkolnym w Suczawie i jednym z jego zało-żeń jest zapewnienie w szkołach jak najlepszych warunków.

W 2006 r. Związek Polaków w Rumunii, poprzez zaangażowanie prezesa Gerwazego Longhera, zapoczą-tkował starania skierowane do Stowarzyszenia „Wspól-nota Polska” o budowę nowej szkoły w Pojanie Mikuli, zamieszkałej przez znaczącą liczebnie grupę Polaków. „Stara” szkoła była od wielu lat w bardzo złym stanie, niepozwalającym na gruntowny remont, a ze względu na brak odpowiednich pomieszczeń przedszkole mieściło się w budynku Domu Polskiego. Prace budowlane rozpoczęto już we wrześniu 2007 r. Koszt inwestycji wyniósł półtora miliona Euro, w całości przekazanych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej, pełniący opiekę nad Polakami mieszkającymi poza granicami kraju.
Szkoła o powierzchni 1600 m2 znajduje się na terenie wielkości 4000 m2, należącym do Związku Polaków w Ru-munii. Posiada 12 klas szkolnych, z czego 2 zajmują oddziały przedszkolne, bibliotekę, salę gimnastyczną, kla-sy przedmiotowe (informatyki, fizyki i chemii) oraz gabi-net lekarski z dwoma separatkami, posiadający oddzielne wejście, dzięki czemu służyć będzie całej miejscowej społeczności. W budynku znajdują się toalety przysto-sowane dla dzieci niepełnosprawnych. Szkoła w całości umeblowana została dzięki funduszom polskim przez firmę „Cesarz” z Bielsko-Białej, która dodatkowo prze-kazała nieodpłatnie sprzęt dla placu zabaw.
W tej odpowiadającej najwyższam europejskim standartom szkole uczy się 165 uczniów, z czego 60% stanowią dzieci pochodzące z polskich rodzin.
Na zaproszenie Związku Polaków w Rumunii 9 paź-dziernika do Suczawy przyjechała delegacja 13 przedsta-wicieli Senatu RP i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, aby wziąć udział w uroczystym otwarciu nowej szkoły. Delegacji przewodniczyła wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek, a w jej skład wchodzili między inny-mi: przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Andrzej Person, sena-torowie Bronisław Korfanty i Marek Konopka z tejże komisji, dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” poseł Maciej Płażyński oraz Kazimierz Jurczak – były konsul RP w Bukareszcie, członek zarządu krakowskiego oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Po wylądowaniu na suczawskim lotnisku i powita-niu przez Ambasadora RP w Bukareszcie J. E. Wojciecha Zajączkowskiego, konsul Annę Zalewską, prezesa Związ-ku Polaków w Rumunii Gerwazego Longhera i wicemar-szałka województwa Suczawa Vasile Ilie delegacja uda-ła się do Urzędu Wojewódzkiego na oficjalne spotkanie z wojewodą Sorinem Arcadie Popescu. Wicemarszałek Krystyna Bochenek podczas rozmów wyraziła między innymi podziękowania za wsparcie, jakiego udziela się w Rumunii polskiej mniejszości.
W programie pobytu gości znalazła się także wizyta w Domu Polskim, gdzie zapoznali się oni z historią tego miejsca – prawdziwego symbolu dla polskiej społeczności w Suczawie i całym kraju. Na zakończenie krótkiego spotkania goście zapisali w Księdze Pamiątkowej:

Nowa szkoła w Pojanie Mikuli

W drodze do Pojany Mikuli delegacja zatrzymała się w monastyrze Voroneţ – jednym z najznakomitszych przykładów mołdawskiej sztuki, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

9 października 2009 r. – dzień uroczystego otwarcia nowej szkoły – będzie z pewnością niezapomnianym dla mieszkańców Pojany Mikuli. Uroczystości rozpoczęła msza św. w miejscowym kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusa, celebrowana przez biskupa diecezji w Jas-sach J. E. Petru Gherghela z udziałem dziekana Buko-winy ks. Ştefana Babiaşa, księży z bukowińskiego dzie-kanatu, ks. Iosifa Dorcu – dziekana Jass, ks. Iuliana Kroppa z diecezji jasskiej oraz gospodarza, ks. proboszcza Gabriela Bucura.
W mszy oraz dalszych uroczystościach uczestniczyli goście z Polski, przedstawiciele władz wojewódzkich – wojewoda Sorin Arcadie Popescu,

wicewojewoda Ionuţ Radu Creţuleac i lokalnych – wójt Cătălin Tomasciuc, parlamentarzyści rumuńscy: senator Sorin Fodoreanu, poseł Eugen Uricec – przewodniczący Parlamentarnej Grupy Przyjaźni Rumuńsko-Polskiej, poseł z ramienia mniejszości ukraińskiej Ştefan Buciuta, poseł Mircea Irimescu, wizytator ds. mniejszości narodowych z Woje-wódzkiego Kuratorium Szkolnego Elena Manuela David, prezesi Stowarzyszeń Polaków w Rumunii, mieszkańcy Pojany Mikuli i innych bukowińskich miejscowości zamieszkałych przez Polaków.
Po uroczystym przecięciu wstęgi, poświęceniu szkoły i obejrzeniu jej przez wszystkich obecnych w sali gimnastycznej kontynuowano uroczystości ok

azjonalnymi przemówieniami. Wiecemarszałek Krystyna Bochenek powiedziała między innymi: „To wielka satysfakcja widzieć radość na twarzach rodziców i dzieci, to wielka satysfakcja z dobrze zainwestowanych polskich pienię-dzy”, a prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” nato-miast mówił: „Dostaliście od Polski wspaniały prezent. Ten prezent należy wam się za waszą polską tożsamość, za to, że mówicie i modlicie się po polsku”. Prezes Związ-ku Polaków w Rumunii podziękował za ten dar Senatowi RP oraz Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, ale także rumuńskim władzom, parlamenarzystom, duchownym, miejscowej polskiej wspólnocie za życzliwość i wsparcie.

Po części oficjalnej sala gimnastyczna zamieniła się na ponad godzinę w salę widowiskową – wystąpiły bowiem dziecięce zespoły folklorystyczne „Sołonczanka” z Nowego Sołońca i miejscowa „Mała Pojana”, urzekając gości swoimi popisami.
Otwarcie szkoły w Pojanie Mikuli to jedno z naj-ważniejszych dla rumuńskiej Polonii wydarzeń ostatnich lat. Inwestycja ta będzie służyć bowiem wielu pokolenio m dzieci, które otrzymały niebywałą szansę.

Share.