• Română
  • Polski

Posiedzenie Zarządu

0
Posiedzenie ZarząduPierwsze tegoroczne posiedzenie Zarządu Związku Polaków w Rumunii odbyło się 14 marca w Nowym Sołońcu. Na zaproszenie Zarządu wzięli w nim udział także: Jego Ekscelencja Ambasador RP w BukareszcieWoj-ciech Zajączkowski, Konsul Anna Zalewska oraz Tomasz Ogiński.
Gerwazy Longher – prezes Związku Polaków w Ru-munii przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie, a następnie podziękował gościom za pomoc, wsparcie oraz dobrą współpracę, jaka panuje w relacjach organiza-cji polonijnej z polską placówką dyplomatyczną w Buka-reszcie.
W swoim wystąpieniu J.E. Ambasador mówił o sto-sunkach polsko-rumuńskich i o kalendarzu wizyt i spot-kań, wspominając o wizycie prezydenta Rumunii Traiana Băsescu w Polsce, który spotkał się z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim, z premierem Donaldem Tuskiem oraz z marszałkami Sejmu i Senatu. Poinformował tak-że o ważnych wydarzeniach, jakie odbędą się w pierw-szej połowie tego roku: w okresie 12-14 maja z wizytą w Rumunii na zaproszenie marszałka Izby Deputo-wanych Roberty Almy Anastase przebywać będzie marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. W maju także odbędzie się sesja naukowa w Akademii Rumuńskiej z okazji 90. rocznicy nawiązania polsko-rumuńskich stosunków dyplomatycznych z udziałem rumuńskiego ministra spraw zagranicznych Cristiana Diaconescu oraz gubernatora Banku Rumunii – Mugura Isărescu. Z okazji 20. rocznicy upadku komunizmu zaś w Bukareszcie odbędzie się okolicznościowy koncert muzyki poważnej. W czerwcu premier Rumunii Emil Boc będzie obecny na uroczystościach odbywających się w Warszawie z oka-zji 20. rocznicy upadku komunizmu.
Konsul Anna Zalewska odniosła się do polityki rządu polskiego wobec Polaków żyjących na obczyźnie, pod-kreślając szczególną opiekę, jaką otaczać będzie nadal szkolnictwo, edukację, możliwości studiowania w Polsce, kulturę.
Posiedzenie Zarządu odbyło się zgodnie z wcześniej zaplanowanym porządkiem dnia, który obejmował: sprawozdanie z działalności za 2008 rok, sprawozdanie finansowe za 2008 rok, program imprez zaplanowanych przez Związek Polaków w Rumunii na 2009 rok, budżet na 2009 rok i kończący posiedzenie punkt przeznaczony na dyskusje i podjęcie problemów nie ujętych w porządku dnia. Podczas omawiania programu na rok 2009 bardziej szczegółowo omówiono koncepcję organizacji XI edycji Dni Polskich oraz zaplanowany na październik Nadzyczajny Zjazd Związku Polaków w Rumunii. Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli ubiegłoroczne sprawozdania oraz program na rok bieżący.
Ostatni punkt porządku dnia zdominowały dyskusje na temat sytuacji Domów Polskich i siedzib poszcze-gólnych Stowarzyszeń, w szczególności trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się siedziby w Bukareszcie i Jassach, co przedstawili Bogdan Polipciuc i Frederic Kluska.
Po zakończeniu posiedzenia dyskusje kontynuo-wano w mniej formalnej atmosferze, z udziałem zapro-szonych księży z Moary, Radowiec i Nowego Sołońca.
Share.