• Română
  • Polski

15-lecie Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku

0

Daleki od nas zdawać by się mogło Bierdiańsk jest nam niez-wykle bliski przede wszystkim dzięki osobie jego prezesa Lecha Aleksego Suchomłynowa, którgo mieliśmy okazję gościć na Buko-winie. Wielokrotnie już zamie-szczaliśmy w „Polonusie”
mate-riały dotyczące Polskiego Kultu-ralno-Oświatowego Towarzys-twia „Odrodzenie”, działającego w Bierdiańsku prężnie i bardzo aktywnie. Tym razem piszemy o ob-chodach 15-lecia tej organizacji polonijnej. Uroczystości, które odbyły się w dniach 19-21 września, były zróżnicowane tematycznie i bogate w imprezy towarzyszące.
Obchody otworzył dzień aka-demicki. Jednym z najważniejszych jego wydarzeń było nadanie tytułu doktora Honoris Causa J. M. Rektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr. hab. Stanisławowi Uliaszowi ze względu na ogromny dorobek naukowy poświęcony pograniczu polsko-ukraińskiemu i wkład w naukę na świecie. Opublikował on ponad 100 pozycji, między innymi prace: „Literatura Kresów Wschodnich w literaturze polskiej okresu międzywojennego” oraz „O literaturze Kresów i pogranicza kultur”. Po ceremonii odbyła się prezentacja Centrum Języka Polskiego i Kul-tury Polskiej Polsko-Ukraińskiego Wydziału Socjo-ligiczno-Politologicznego Uniwersytetu w Bierdiańsku i panel naukowy pt. „Fenomen pogranicz kulturowych: tendencje współczesne”, w którym uczestniczyli zap-roszeni z Polski goście z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie, Fundacji Slawistycznej, Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Zielo-nogórskiego. Wygłoszono 13 referatów oraz zapre-zentowano książkę o Polakach w Berdiańsku „Wspólnota polska Berdiańska. Wyzwania współczesności” autor-stwa Andrzeja Bonusiaka i Lecha Aleksego Suchomły-nowa, poświęconą historii i dniu dzisiejszemu Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”. Autorzy próbowali w opracowaniu odpowiedzieć na pytanie, jak doszło do tego, że ponad 1000 km na wschód od granic Polski pojawiła się świadoma swoich celów grupa osób polskiego pochodzenia, czynnie uczestni-cząca w życiu swojego miasta, regionu, będąca jedno-cześnie ważnym elementem składowym całego środo-wiska polonijnego na Ukrainie.
Wśród wielu ciekawych imprez odbył się także Dzień Polonijny, w którym uczestniczył Konsul Generalny RP w Charkowie Grzegorz Seroczyński. Jego otwarcie miało miejsce w Domu Polskim, gdzie odbyła się pre-zentacja filmu o Polakach z Berdiańska, zrealizowanego przez studentów uczęszczających na kursy infor-matyczne organizowane przez Towarzystwo „Odro-dzenie”. Goście odwiedzili tego dnia także sierociniec będący pod opieką Domu Polskiego oraz spotkali się z dyrektorem szkoły, w której odbywa się nauka języka polskiego. Nie zabrakło również programu artystycznego: koncertu z utworami Chopina, Wieniawskiego, Stra-wińskiego w szkole muzycznej, występu chóru dzieci polskich oraz popisów solowych. Dzień zakończyły życzenia jubileuszowe, składane na ręce prezesa Towa-rzystwa „Odrodzenie” – Lecha Aleksego Suchomły-nowa. Listy gratulacyjne z tej okazji nadesłali Senat RP, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Fundacja Po-moc Polakom na Wschodzie. Wręczono także tytuły honorowych członków Towarzystwa „Odrodzenie” dr Helenie Krasowskiej i prof. dr. Andrzejowi Bonu-siakowi.
Fenomen pogranicz kultur mogli uczestnicy panelu naukowego nie tylko przedyskutować, ale także wspólnie z członkami Towarzystwa „Odrodzenie” zobaczyć na własne oczy podczas odwiedzin w greckiej wiosce Sare-cie i ukraińskiej Osypenko.
Redakcja „Polonusa” przyłącza się do gratulacji z okazji jubileuszu i życzy Towarzystwu dalszej pięknej polonijnej działalności.
Opracowanie Stanisława Jakimowska
na podstawie materiałów nadesłanych przez
L.A. Suchomłynowa

Share.

Informujemy, iż Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” rozpoczyna realizację II etapu „Programu stypendialnego PLus – AKTYWNY STUDENT” adresowanego do osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą.

Niniejszym, Fundacja rozpoczyna nabór wniosków stypendialnych na semestr jesienny roku akademickiego 2019/2020, który będzie trwał od 28 sierpnia do 15 październ ika 2019 r.

https://pol.org.pl/zloz-wniosek-o-stypendium/