• Română
  • Polski

Legături istorice şi culturale polono-române

0

 

Polsko-rumuńskie związki historyczne i kulturowe
Legături istorice şi culturale polono-române
6-7.09.2012
W kręgu historii  /  În lumea istoriei
dr Mirosław Karapyta – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
Zarys stosunków polsko-rumuńskich w latach 1945-1965
Schiţa relaţiilor polono-române în anii 1945-1965
Moderator prof. Ilona Czamańska
dr hab. Ilona Czamańska, prof. UMK – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wołosi – społeczność bez granic. Aspekt polski
Valahii – comunitate fără frontiere. Aspect polonez
prof. Constantin Rezachevici – Institutul de Istorie „N. Iorga”, Bucureşti
Relaţii medievale polono-române în imagini polone necunoscute în România (Jan Krzysztof Tarnowski în echipament de husar moldovean)
Średniowieczne stosunki polsko-rumuńskie na nieznanych w Rumunii polskich obrazach (Jan Krzysztof Tarnowski w stroju mołdawskiego husarza)
dr. Veniamin Ciobanu – Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi
Internaţionalizarea „problemei ucrainene” şi Europa de Sud-Est
umiędzynarodowienie „kwestii ukraińskiej” i Europa Południowo-Wschodnia
dr. Florin Pintescu – Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Consideraţii privind campania lui Gheorghe Rákoczi al II-lea în Polonia (1657)
Uwagi dotyczące kampanii Jerzego Rakoczego II w Polsce (1657)
dr. Alina Felea – Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Chişinău
Câteva aspecte din discursul testamentar bucovinean sec. XVIII-începutul sec. XIX.
Kilka aspektów bukowińskiej wypowiedzi testamentowej z XVII i początków XIX wieku
Moderator prof. Aleksander Smoliński
dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
Barbara Kuklik – Polskie Towarzystwo Numizmatyczne – Białystok
Rumuńscy kawalerowie Orderu Virtuti Militari (1919-1939)
Cavaleri români ai Ordinului Virtuti Militari (1919-1939)
dr Hanna Szczechowicz – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
Podstawy polsko-rumuńskich relacji handlowych w myśl konwencji z 1921 r.
Bazele relaţiilor comerciale polono-române în spiritul convenţiei din anul 1921
dr hab. Aleksander Smoliński, prof. UMK – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Niedoszłe próby zamachu na rumuńską parę królewską podczas jej wizyty w Polsce w czerwcu 1923 r.
Încercări eşuate de atentat asupra perechii regale române în timpul vizitei în Polonia în iunie 1923
dr Agnieszka Kastory – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Polska i Rumunia przed Stałym Trybunałem Sprawiedliwości Międzynarodowej w sporach dotyczących żeglugi śródlądowej
Polonia şi România în faţa Tribunalului Permanent al Justiţiei Internaţionale în problema disputei privind navigaţia pe ape interioare
dr. Daniel Hrenciuc – Rădăuţi
Călătoriile mareşalului Józef Piłsudski în România. Informaţii culese din Arhivele Române
Podróże marszałka Józefa Piłsudskiego do Rumunii. Informacje zebrane w Archiwach Rumuńskich
col. (r.) prof. Eugen Ichim – Bucureşti
Generalul Henri Cihoski
Generał Henri Cihoski
Piotr Gołdyn – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Wizyta ministra oświaty Rumunii Constantina Angelescu w Polsce w 1937 r. w świetle ówczesnych doniesień prasowych
Vizita ministrului român al învăţământului Constantin Angelescu în Polonia în anul 1937 în lumina ştirilor din presa de atunci
dr Krzysztof Spruch – Akademia Jana Długosza w Częstochowie
Polskie mienie wojskowe przejęte przez Rumunię we wrześniu 1939 r.
Materialele de război poloneze rechiziţionate de România în septembrie 1939
Moderator dr. Ion Constantin
dr. Ion Constantin – Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti
Consideraţii cu privire la asemănările şi deosebirile între comunismul din România şi Polonia
Uwagi dotyczące podobieństw i różnic między komunizmem w Rumunii i w Polsce
dr Maria Radziszewska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
IV Światowy Festiwal Młodzieży Demokratycznej w Bukareszcie na łamach „Sztandaru Młodych” (1953)
Cel de al IV-lea Festival Mondial al Tineretului Democrat de la Bucureşti în coloanele publicaţiei „Sztandar Młodych” (1953)
ks. Jarosław Wąsowicz SDB – Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej
Przemiany polityczne w Rumunii w 1989-1990 w świetle prasy solidarnościowej i drugiego obiegu
Schimbările politice din România în anii 1989-1990 în presa „Solidarităţii” şi cea ilegală
dr Grzegorz Bonusiak – Uniwersytet Rzeszowski
Stosunki gospodarcze Polski i Rumunii w latach 1990-2006
Relaţiile economice ale Poloniei şi României în anii 1990-2006
dr Bartłomiej Zdaniuk – Uniwersytet Warszawski
Czynniki gwarantujące trwałość systemu politycznego Polski, Rumunii i Republiki Mołdawii. Aspekt porównawczy
Factorii care garantează stabilitatea sistemului politic al Poloniei, României şi Republicii Moldova. Aspect comparativ
W kręgu problematyki mniejszości narodowych
În lumea problematicii minorităților naționale
Moderator – prof. Anna Zielińska
dr hab. Krzysztof Zajas – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pograniczna tożsamość niemożliwa
Identitatea din zona de frontieră imposibilă
dr hab. Anna Zielińska, prof. IS PAN – Instytut Slawistyki PAN w Warszawie
Język polski na Bukowinie w kontekście badań nad polszczyzną kresową
Limba polonă în Bucovina în contextul cercetărilor limbii polone din zonele de frontieră
dr Helena Krasowska – Instytut Slawistyki PAN w Warszawie
Mniejszość rumuńska na ukraińskiej Bukowinie: sytuacja językowa
Minoritatea română din Bucovina ucraineană: situaţia limbii
Karina Stempel-Gancarczyk – Wolbrom
Wybrane problemy logopedyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego w środowisku rumuńskojęzycznym
Probleme logopedice selectate în învăţarea limbii polone ca limbă străină în mediul vorbitorilor de limbă română
Moderator dr Krzysztof Nowak
dr Jan Bujak – Kraków
Rola Towarzystwa Szkoły Ludowej w odrodzeniu i utrwaleniu polskości bukowińskich Polaków
dr hab. Krzysztof Nowak – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Zapomniane wspomnienia Polaków o Rumunii
Amintiri uitate ale polonezilor despre România
Adam Rossmanith – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Procesy migracji w wybranych skupiskach ludności polskiej na Bukowinie po 1989 r.
Procesele migraţiei în comunităţi selectate de populaţie poloneză din Bucovina după 1989
doc. Nataliya Minyenkova – Doniecki Uniwersytet Narodowy
Polacy jako mniejszość narodowa na Donbasie: życie polityczne, socjalne, kulturalne
Polonezii ca minoritate naţională în Donbas: viaţa politică, socială, culturală
dr Ewa Kocój, Paweł Lechowski – Kraków
Zapomniane dziedzictwo kulturowe, czyli profesje cygańskie w Polsce i Rumunii
O moştenire culturală uitată, adică îndeletniciri ale ţiganilor din Polonia şi România
W kręgu kultury i literatury  /  În lumea culturii și literaturii
Moderator dr. Olimpia Mitric
dr Ewa Kocój – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Symbolika dni tygodnia w rumuńskim kalendarzu prawosławnym – między kanonem a ludowością
Simbolistica zilelor săptămânii în calendarul ortodox român – între canon şi elementul popular
dr. Olimpia Mitric – Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Cartea poloneză în colecţiile speciale ale bibliotecii „V. A. Urechia” din Galaţi
Książka polska w specjalnych kolekcjach biblioteki im. V. A. Urechia w Galaţi
dr Maria Loyola Opiela – Katolicki Instytut Pedagogiczny w Lublinie
Ślady myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego na Bukowinie realizowanej przez Siostry Służebniczki BDNP
Urme ale gândirii pedagogice a fericitului Edmund Bojanowski în Bucovina realizate de Surorile Congregaţiei Neprihănita Zămislire a Fecioarei Maria
dr Maciej Krotofil – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Z Bukowiny do Torunia. Augusta Kochanowska (1868-1927) – przyczynek do biografii
Din Bucovina la Toruń. Augusta Kochanowska (1868-1927) – contribuţii la biografie
Moderator dr. Gabriela Gavril-Antonesei
Vasile I. Schipor – Institutul „Bucovina” al Academiei Române, Rădăuţi
Iraclie Golembiowski-Porumbescu (1823-1896), „un apostol luminat” din Bucovina sec. XIX
Iraclie Golembiowski-Porumbescu (1823-1896), „światły apostoł” Bukowiny XIX wieku
Anna Dziedzic – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Rumunia i Bukowina w twórczości Stanisława Vincenza
România şi Bucovina în creaţia lui Stanisław Vincenz
dr. Gabriela Gavril-Antonesei – Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi
Bruno Schulz şi „Sanatoriul timpului” – note despre traducere şi exegeză
Bruno Schulz i „Sanatorium pod Kledpsydrą” – uwagi na temat tłumaczenia i egzegezy
dr hab. Jarosław Fazan – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Rumunia na szlaku Andrzeja Stasiuka
România pe itinerarul lui Andrzej Stasiuk
dr Anna Oczko – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Rumuńskie echo w polskich górach – nazwy szczytów i gór pochodzenia rumuńskiego
Ecou românesc în munţii polonezi – denumiri de vârfuri şi munţi de origine română

Polsko-rumuńskie związki historyczne i kulturowe

Legături istorice şi culturale polono-române

6-7.09.2012

 

W kręgu historii  /  În lumea istoriei

dr Mirosław Karapyta – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Zarys stosunków polsko-rumuńskich w latach 1945-1965

Schiţa relaţiilor polono-române în anii 1945-1965

 

Moderator prof. Ilona Czamańska

 

 

 

dr hab. Ilona Czamańska, prof. UMK – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wołosi – społeczność bez granic. Aspekt polski

Valahii – comunitate fără frontiere. Aspect polonez

 

prof. Constantin Rezachevici – Institutul de Istorie „N. Iorga”, Bucureşti

Relaţii medievale polono-române în imagini polone necunoscute în România (Jan Krzysztof Tarnowski în echipament de husar moldovean)

Średniowieczne stosunki polsko-rumuńskie na nieznanych w Rumunii polskich obrazach (Jan Krzysztof Tarnowski w stroju mołdawskiego husarza)

 

dr. Veniamin Ciobanu – Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi

Internaţionalizarea „problemei ucrainene” şi Europa de Sud-Est

umiędzynarodowienie „kwestii ukraińskiej” i Europa Południowo-Wschodnia

 

dr. Florin Pintescu – Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava

Consideraţii privind campania lui Gheorghe Rákoczi al II-lea în Polonia (1657)

Uwagi dotyczące kampanii Jerzego Rakoczego II w Polsce (1657)

 

dr. Alina Felea – Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Chişinău

Câteva aspecte din discursul testamentar bucovinean sec. XVIII-începutul sec. XIX.

Kilka aspektów bukowińskiej wypowiedzi testamentowej z XVII i początków XIX wieku

 

Moderator prof. Aleksander Smoliński

 

dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku

Barbara Kuklik – Polskie Towarzystwo Numizmatyczne – Białystok

Rumuńscy kawalerowie Orderu Virtuti Militari (1919-1939)

Cavaleri români ai Ordinului Virtuti Militari (1919-1939)

 

dr Hanna Szczechowicz – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Podstawy polsko-rumuńskich relacji handlowych w myśl konwencji z 1921 r.

Bazele relaţiilor comerciale polono-române în spiritul convenţiei din anul 1921

 

dr hab. Aleksander Smoliński, prof. UMK – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Niedoszłe próby zamachu na rumuńską parę królewską podczas jej wizyty w Polsce w czerwcu 1923 r.

Încercări eşuate de atentat asupra perechii regale române în timpul vizitei în Polonia în iunie 1923

 

dr Agnieszka Kastory – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Polska i Rumunia przed Stałym Trybunałem Sprawiedliwości Międzynarodowej w sporach dotyczących żeglugi śródlądowej

Polonia şi România în faţa Tribunalului Permanent al Justiţiei Internaţionale în problema disputei privind navigaţia pe ape interioare

 

dr. Daniel Hrenciuc – Rădăuţi

Călătoriile mareşalului Józef Piłsudski în România. Informaţii culese din Arhivele Române

Podróże marszałka Józefa Piłsudskiego do Rumunii. Informacje zebrane w Archiwach Rumuńskich

 

col. (r.) prof. Eugen Ichim – Bucureşti

Generalul Henri Cihoski

Generał Henri Cihoski

 

Piotr Gołdyn – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Wizyta ministra oświaty Rumunii Constantina Angelescu w Polsce w 1937 r. w świetle ówczesnych doniesień prasowych

Vizita ministrului român al învăţământului Constantin Angelescu în Polonia în anul 1937 în lumina ştirilor din presa de atunci

 

dr Krzysztof Spruch – Akademia Jana Długosza w Częstochowie

Polskie mienie wojskowe przejęte przez Rumunię we wrześniu 1939 r.

Materialele de război poloneze rechiziţionate de România în septembrie 1939

 

Moderator dr. Ion Constantin

 

dr. Ion Constantin – Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti

Consideraţii cu privire la asemănările şi deosebirile între comunismul din România şi Polonia

Uwagi dotyczące podobieństw i różnic między komunizmem w Rumunii i w Polsce

 

dr Maria Radziszewska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

IV Światowy Festiwal Młodzieży Demokratycznej w Bukareszcie na łamach „Sztandaru Młodych” (1953)

Cel de al IV-lea Festival Mondial al Tineretului Democrat de la Bucureşti în coloanele publicaţiei „Sztandar Młodych” (1953)

 

ks. Jarosław Wąsowicz SDB – Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej

Przemiany polityczne w Rumunii w 1989-1990 w świetle prasy solidarnościowej i drugiego obiegu

Schimbările politice din România în anii 1989-1990 în presa „Solidarităţii” şi cea ilegală

 

dr Grzegorz Bonusiak – Uniwersytet Rzeszowski

Stosunki gospodarcze Polski i Rumunii w latach 1990-2006

Relaţiile economice ale Poloniei şi României în anii 1990-2006

 

dr Bartłomiej Zdaniuk – Uniwersytet Warszawski

Czynniki gwarantujące trwałość systemu politycznego Polski, Rumunii i Republiki Mołdawii. Aspekt porównawczy

Factorii care garantează stabilitatea sistemului politic al Poloniei, României şi Republicii Moldova. Aspect comparativ

 

W kręgu problematyki mniejszości narodowych

În lumea problematicii minorităților naționale

 

Moderator – prof. Anna Zielińska

 

dr hab. Krzysztof Zajas – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pograniczna tożsamość niemożliwa

Identitatea din zona de frontieră imposibilă

 

dr hab. Anna Zielińska, prof. IS PAN – Instytut Slawistyki PAN w Warszawie

Język polski na Bukowinie w kontekście badań nad polszczyzną kresową

Limba polonă în Bucovina în contextul cercetărilor limbii polone din zonele de frontieră

 

dr Helena Krasowska – Instytut Slawistyki PAN w Warszawie

Mniejszość rumuńska na ukraińskiej Bukowinie: sytuacja językowa

Minoritatea română din Bucovina ucraineană: situaţia limbii

 

Karina Stempel-Gancarczyk – Wolbrom

Wybrane problemy logopedyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego w środowisku rumuńskojęzycznym

Probleme logopedice selectate în învăţarea limbii polone ca limbă străină în mediul vorbitorilor de limbă română

 

Moderator dr Krzysztof Nowak

 

dr Jan Bujak – Kraków

 

Rola Towarzystwa Szkoły Ludowej w odrodzeniu i utrwaleniu polskości bukowińskich Polaków

 

dr hab. Krzysztof Nowak – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zapomniane wspomnienia Polaków o Rumunii

Amintiri uitate ale polonezilor despre România

 

Adam Rossmanith – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Procesy migracji w wybranych skupiskach ludności polskiej na Bukowinie po 1989 r.

Procesele migraţiei în comunităţi selectate de populaţie poloneză din Bucovina după 1989

 

doc. Nataliya Minyenkova – Doniecki Uniwersytet Narodowy

Polacy jako mniejszość narodowa na Donbasie: życie polityczne, socjalne, kulturalne

Polonezii ca minoritate naţională în Donbas: viaţa politică, socială, culturală

 

dr Ewa Kocój, Paweł Lechowski – Kraków

Zapomniane dziedzictwo kulturowe, czyli profesje cygańskie w Polsce i Rumunii

O moştenire culturală uitată, adică îndeletniciri ale ţiganilor din Polonia şi România

 

W kręgu kultury i literatury  / În lumea culturii și literaturii

 

Moderator dr. Olimpia Mitric

 

dr Ewa Kocój – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Symbolika dni tygodnia w rumuńskim kalendarzu prawosławnym – między kanonem a ludowością

Simbolistica zilelor săptămânii în calendarul ortodox român – între canon şi elementul popular

 

dr. Olimpia Mitric – Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava

Cartea poloneză în colecţiile speciale ale bibliotecii „V. A. Urechia” din Galaţi

Książka polska w specjalnych kolekcjach biblioteki im. V. A. Urechia w Galaţi

 

dr Maria Loyola Opiela – Katolicki Instytut Pedagogiczny w Lublinie

Ślady myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego na Bukowinie realizowanej przez Siostry Służebniczki BDNP

Urme ale gândirii pedagogice a fericitului Edmund Bojanowski în Bucovina realizate de Surorile Congregaţiei Neprihănita Zămislire a Fecioarei Maria

 

dr Maciej Krotofil – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Z Bukowiny do Torunia. Augusta Kochanowska (1868-1927) – przyczynek do biografii

Din Bucovina la Toruń. Augusta Kochanowska (1868-1927) – contribuţii la biografie

 

Moderator dr. Gabriela Gavril-Antonesei

 

Vasile I. Schipor – Institutul „Bucovina” al Academiei Române, Rădăuţi

Iraclie Golembiowski-Porumbescu (1823-1896), „un apostol luminat” din Bucovina sec. XIX

Iraclie Golembiowski-Porumbescu (1823-1896), „światły apostoł” Bukowiny XIX wieku

 

Anna Dziedzic – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Rumunia i Bukowina w twórczości Stanisława Vincenza

România şi Bucovina în creaţia lui Stanisław Vincenz

 

dr. Gabriela Gavril-Antonesei – Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

Bruno Schulz şi „Sanatoriul timpului” – note despre traducere şi exegeză

Bruno Schulz i „Sanatorium pod Kledpsydrą” – uwagi na temat tłumaczenia i egzegezy

 

dr hab. Jarosław Fazan – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Rumunia na szlaku Andrzeja Stasiuka

România pe itinerarul lui Andrzej Stasiuk

 

dr Anna Oczko – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Rumuńskie echo w polskich górach – nazwy szczytów i gór pochodzenia rumuńskiego

Ecou românesc în munţii polonezi – denumiri de vârfuri şi munţi de origine română

 

 

Share.