• Română
  • Polski

Doroczna Konferencja „Dzieci Bukowiny”

0

Już po raz dziesiąty gościnne progi Domu Polskiego w Suczawie oraz Szkoły Podstawowej w Pojana Miculi witały uczestników kolejnej edycji konferencji i warsztatów metodycznych w ramach projektu „Dzieci Bukowiny”.

W ciągu trzech dni, począwszy od poniedziałku 21 do wtorku 23 października odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli szkół objętych projektem, nauczycieli nauczania początkowego, przedszkolnego oraz polonistów pracujących w tych szkołach oraz warsztaty metodyczne poprowadzone przez metodyków ORPEG (Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą) z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie.

Konferencja rozpoczęła się prezentacjami multimedialnymi obrazującymi działania poszczególnych szkół w ramach projektu „Dzieci Bukowiny”, którym z dużym zainteresowaniem przyglądali się uczestnicy spotkania. Były to, przede wszystkim, wyjazdy integracyjne i krajoznawcze do Polski. Wspólne wakacyjne przeżycia, nauka i zabawa zaowocowały niezatartymi wspomnieniami, korespondencją uczestników i, być może długoletnimi, przyjaźniami.

Doroczna Konferencja „Dzieci Bukowiny”

Następnie uczestnicy konferencji wysłuchali prelekcji wizytatorek z Wojewódzkiego Kuratorium w Suczawie Laurenții Hacman i Eleny Manueli David „Postawy i komunikacja” przeznaczonej dla dyrektorów szkół. Zapoznały również uczestników konferencji z tendencjami współczesnego pojmowania roli dyrektora szkoły jako jej menadżera oraz modelami i stylami zarządzania placówką oświatową. Zmiany zachodzące w rumuńskim prawie oświatowym omówiła natomiast Elvira Codrea – doradca w Ministerstwie Edukacji, Badań, Młodzieży i Sportu ds. Języka ukraińskiego i polskiego.

Dodatkowo do udziału w spotkaniu została zaproszona grupa uczniów z Colegiul Național „Petru Rareș” w Suczawie, która realizuje szkolny projekt pod hasłem: „Dzieje mniejszości polskiej z terenu województwa Suczawa”. W tej fazie konferencji 16 zaproszonych uczniów pozostających pod opieką trojga nauczycieli z Colegiul Național „Petru Rareș” miało okazję zadawać zebranym pytania dotyczące mniejszości polskiej w Rumunii.

Doroczna Konferencja „Dzieci Bukowiny”

Niekwestionowanym ekspertem w tej dziedzinie pozostaje pani Stanisława Jakimowska, długoletnia prezes Stowarzyszenia Polaków w Suczawie oraz redaktor naczelna Pisma Związku Polaków w Rumunii „Polonus”. Pytania miały charakter niezwykle rzeczowy i dotyczyły najważniejszych kwestii, takich jak: historia przybycia i osiedlenia się Polaków na Bukowinie, czy też kultura, obyczaje i tradycje polskiej mniejszości narodowej. Pytania nie dotyczyły jednak jedynie przeszłości – młodzież interesowała się także współczesną sytuacją Polaków w Rumunii. Uczniów zaciekawiła również współpraca z władzami lokalnymi, a w związku z tym ustawodawstwo Rumunii dotyczące mniejszości narodowych. Palącym problemem ostatnich lat, dotyczącym Polaków nie tylko w Rumunii, ale także w kraju przodków, stały się wyjazdy „za chlebem”. Uczniowie pytali o strukturę tych wyjazdów ze względu na płeć, ich kierunki i perspektywy powrotów po latach pracy za granicą.

Doroczna Konferencja „Dzieci Bukowiny”

Niezwykle budującym faktem jest aktywny udział młodych, zaangażowanych w szkolny projekt „Dzieje mniejszości polskiej z terenu województwa Suczawa”, zwłaszcza że przyszłość środowiska polskiego powinna wynikać i opierać się na znajomości przeszłości rodaków na Bukowinie. Przeszłości stawiającej przed przybyłymi na te ziemie Polakami trudne wyzwania, wymagające żmudnej, mozolnej pracy i wielkiej ofiarności.

Ostatnim elementem pierwszego dnia konferencji było szkolenie dla nauczycieli języka polskiego, nauczycieli przedszkolnych i nauczania początkowego ze szkół objętych projektem „Dzieci Bukowiny” prowadzone przez metodyków, nauczycieli konsultantów ORPEG Polonijnego Centrum Nauczycielskiego z Lublina – państwa: Małgorzatę Małyskę oraz Jacka Szpunara.

Przez kolejne dwa dni szkolenia odbywały się w Gimnazjum im. Krystyny Bochenek w Pojanie Mikuli. Spotkania metodyczne miały na celu nie tylko wymianę doświadczeń, zapoznanie środowiska nauczycieli z nowinkami w metodyce nauczania języka polskiego jako ojczystego – służyło również integracji środowiska nauczycielskiego na Bukowinie. Dało też poczucie więzi i wspólnego celu, jakim jest utrzymanie i promocja polskości poza granicami Ojczyzny.

Tomasz Kobuszewski

Doroczna Konferencja „Dzieci Bukowiny”

Share.