• Română
  • Polski

Polonusa

0

Pierwszy numer „Polonusa” – organu prasowego Związku Polaków w Rumunii – ukazał się w 1991 r. w Bukareszcie, niedługo po utworzeniu organizacji przez grupę Polaków ze stolicy. W 30-letniej już historii „Polonusa” wyróżnić można dwa wyraźne okresy. Pierwszy – bukareszteński – trwał od jego założenia do 1994 r. Był wtedy kwartalnikem o formacie A3 i nakładzie 500 egz. Ogółem w tym okresie ukazało się 18 numerów, w tym 8 pod kierunkiem Janiny Radu – pomysłodawczyni i inicjatorki jego założenia. Pismo współtworzyli wtedy w Bukareszcie: Teresa Maiorescu, Aleksander Pikalski, Adrian Mirescu, Aleksandra Radu, Aleksandra Mateescu, Catalin Mateescu. Dwa lata później nastąpiła „zmiana warty”, jak napisano w numerze z sierpnia 1993 r. Naczelną została Anna Maria Dragne, a zespół redakcyjny tworzyły: Elisabeta Mracica, Mariana Prodan i Stanisława Jakimowska. Zmienił się adres redakcji – w stopce widniał adres Domu Polskiego w Suczawie, wówczas już siedziby Związku Polaków w Rumunii, choć „Polonus” nadal drukowany był w Bukareszcie.

W styczniu 1995 r. rozpoczął się okres bukowiński, ponieważ nie tylko siedzibę redakcji, ale i druk przeniesiono do Suczawy. Od tego czasu „Polonus” stał się miesięcznikiem (ukazało się również kilka podwójnych numerów). W marcu 1995 r. zmieniono format na A4, okładkę na kolorową, objętość na 16-20 stron, a nakład zwiększono do 1000 egz. Od początku 1996 r. do kwietnia 2016 roku redaktorem naczelnym była Stanisława Jakimowska, a w całym okresie bukowińskim redakcję współtworzyli: Barbara Breabăn, Elisabeta Mracica, Mariana Prodan, Pavel Mocanu, Kazimierz Longher, Franciszek Mamulski, Ewa Kamińska, Gustaw Majorek, Marian Schulz, Elżbieta Wieruszewska-Calistru, Weronika Góra, Iwona Olszewska-Marculeac, Iuliana Dascălu, Alina Spaine, Ierzynka Michalina Budaș, Ilona Gavrilovici (Biseada), Ștefania Carmen Dorosceac. W pierwszym wydanym w Suczawie numerze 1/1995 ukazał się artykuł „Do czytelników”, w którym napisano: „Pragniemy, aby pismo nasze dotarło do każdego polskiego domu, do każdej polskiej rodziny w całej Rumunii oraz do tych wszystkich, którym sprawy Polonii rumuńskiej nie są obojętne”. „Polonus” spełnia dwie podstawowe funkcje – informacyjną, poprzez relacjonowanie najważniejszych wydarzeń z życia Polonii rumuńskiej i Polski oraz edukacyjną – w służbie zachowania tożsamości i wychowania w poszanowaniu tradycji, języka, religii.

Konsekwentnie od momentu powstania do dziś jest pismem dwujęzycznym polsko-rumuńskim. „Pragniemy, aby nasz Dom Polski poprzez swoje pismo „Polonus” służył nie tylko swoim członkom, ale stał się platformą lepszego wzajemnego poznawania się Polaków i Rumunów, aby był odzwieciedleniem tego naszego dążenia ku zadowoleniu i pożytkowi obydwu stronom” („Drodzy Czytelnicy”, 1/1991).

„Polonus” finansowany jest od początku do chwili obecnej przez Departament Relacji Interetnicznych. Otrzymuje także periodycznie dofinansowanie z Polski. Jest bezpłatnie kolportowany wśród wszystkich polonijnych środowisk w Rumunii, a także organizacji innych mniejszości, wielu instytucji, organizacji i bibliotek w Rumunii i w Polsce. Dociera też do skupisk Bukowińczyków w Polsce i wielu zainteresowanych losami rumuńskiej Polonii czy stosunków polsko-rumuńskich.

Poza miesięczymi wydaniami ukazało się także kilka numerów poświęconych w całości ważnym wydarzeniom, na przykład 100-leciu Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Suczawie w 2003 r. czy śmierci papieża Jana Pawła II. Redakcja wydała także opracowanie poświęcone 100-leciu sanktuarium maryjnego w Kaczyce oraz foldery i numery prezentujące Moarę i Pleszę w rocznicę konsekracji tamtejszych kościołów, Rudę z okazji otwarcia Domu Polskiego, Polonus na 20-lecie, Związek Polaków z okazji 20-lecia działalności czy Pojanę Mikuli w 175-lecie założenia wsi.

Obecnie zespół redakcyjny tworzą: redaktor naczelna Elżbieta Wieruszewska-Calistru oraz redaktorzy – Barbara Breabăn, Iuliana Dascălu, Ilona Gavrilovici i Ștefania Carmen Dorosceac. „Polonus” ma także stałych współpracowników z Polski i Rumunii, piszących o literaturze, historii, o rumuńskiej Polonii, relacjach z pobytu w Rumunii i kontaktach z Polakami oraz na temat stosunków polsko-rumuńskich.

Kontakt

str. Ion Vodă Viteazul nr 5

Suceava 720034, România

e-mail: redactia_polonus@yahoo.com

 

Share.