• Română
  • Polski

Polonusa

0

Pierwszy numer „Polonusa” – organu prasowego Związku Polaków w Rumunii ukazał się w 1991 roku w Bukareszcie, niedługo po utworzeniu organizacji przez grupę Polaków ze stolicy. W 15-letniej historii „Polonusa” wyróżnić można dwa wyraźne okresy. Pierwszy – bukareszteński – trwał od jego założenia do 1994 roku.
Był wtedy kwartalnikem o formacie A3 i nakładzie 500 egz. Ogółem w tym okresie ukazało się 18 numerów, w tym 8 pod kierunkiem Janiny Radu – pomysłodawczyni i inicjatorki jego założenia. Pismo współtworzyli wtedy w Bukareszcie: Teresa Maiorescu, Aleksander Pikalski, Adrian Mirescu, Aleksandra Radu, Aleksandra Mateescu, Catalin Mateescu. Dwa lata później nastąpiła „zmiana warty”, jak napisano w numerze z sierpnia 1993 roku. Naczelną została Anna Maria Dragne, a zespół redakcyjny tworzyły: Elisabeta Mracica, Mariana Prodan i Stanisława Jakimowska. Zmienił się adres redakcji – w stopce widniał adres Domu Polskiego w Suczawie, wówczas już siedziby Związku Polaków w Rumunii, choć „Polonus” nadal drukowany był w Bukareszcie.
W styczniu 1995 roku rozpoczął się okres bukowiński, ponieważ nie tylko siedzibę redakcji, ale i druk przeniesiono do Suczawy. Od tego czasu „Polonus” stał się miesięcznikiem (ukazało się również kilka podwójnych numerów). W marcu 1995 roku zmieniono format na A4, okładkę na kolorową, objętość na 16-20 stron, a nakład zwiększono do 1000 egz. Od początku 1996 roku do dziś redaktorem naczelnym jest Stanisława Jakimowska, a w całym okresie bukowińskim redakcję współtworzyli: Barbara Breabăn, Elisabeta Mracica, Mariana Prodan, Pavel Mocanu, Cazimir Longher, Franciszek Mamulski, Ewa Kamińska, Gustaw Majorek, Marian Schulz, Elżbieta Wieruszewska, Weronika Góra, Iwona Olszewska. W pierwszym wydanym w Suczawie numerze 1/1995 ukazał się artykuł „Do czytelników”, w którym napisano: „Pragniemy, aby pismo nasze dotarło do każdego polskiego domu, do każdej polskiej rodziny w całej Rumunii oraz do tych wszystkich, którym sprawy Polonii rumuńskiej nie są obojętne”.
„Polonus” spełnia dwie podstawowe funkcje – informacyjną, poprzez relacjonowanie najważniejszych wydarzeń z życia Polonii rumuńskiej i Polski oraz edukacyjną – w służbie zachowania tożsamości i wychowania w poszanowaniu tradycji, języka, religii.
Konsekwentnie od momentu powstania do dziś jest pismem dwujęzycznym polsko-rumuńskim. „Pragniemy, aby nasz Dom Polski poprzez swoje pismo „Polonus” służył nie tylko swoim członkom, ale stał się platformą lepszego wzajemnego poznawania się Polaków i Rumunów, aby był odzwieciedleniem tego naszego dążenia ku zadowoleniu i pożytkowi obydwu stronom” („Drodzy Czytelnicy”, 1/1991).
„Polonus” finansowany jest od początku do chwili obecnej przez Departament Relacji Interetnicznych. Od początku 2005 roku kwartalne dofinansowanie otrzymuje także z funduszy Senatu RP przekazywanych przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Jest bezpłatnie kolportowany wśród wszystkich polonijnych środowisk w Rumunii, a także organizacji innych mniejszości, wielu instytucji, organizacji i bibliotek w Rumunii i w Polsce, a także organizacji polonijnych na Węgrzech, Ukrainie i w Republice Moldowa. Dociera też do skupisk bukowińczyków w Polsce i wielu zainteresowanych losami rumuńskiej Polonii czy stosunków polsko-rumuńskich.
Z okazji 15-lecia redakcja przygotowała wydanie specjalne. I nie jest ono odosobnione, ponieważ do tej pory, poza miesięczymi wydaniami, ukazało się kilka numerów poświęconych w całości ważnym wydarzeniom, na przykład 100-leciu Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Suczawie w 2003 roku czy śmierci papieża Jana Pawła II. Redakcja wydała także opracowanie poświęcone 100-leciu sanktuarium maryjnego w Kaczyce oraz foldery i numery prezentujące Moarę i Pleszę w rocznicę konsekracji tamtejszych kościołów czy Rudę z okazji otwarcia Domu Polskiego.
Obecnie zespół redakcyjny tworzą: redaktor naczelna Stanisława Jakimowska, redaktorzy – Barbara Breabăn, Iwona Olszewska, Weronika Góra oraz redaktor techniczny Kazimierz Longher. „Polonus” ma także stałych współpracowników z Polski i Rumunii, piszących o literaturze, historii, o rumuńskiej Polonii, relacjach z pobytu w Rumunii i kontaktach z Polakami oraz na temat stosunków polsko-rumuńskich.

Share.